كاربرد دياتوميت وسيليس در ساختمان

دياتوميت:
 
 
 دياتوميتها، سنگ هاي رسوبي متشكل از ذرات ريز و بيشكل سيليسي مي باشند كه در اثر مكانيزمتجمع پوسته يا اسكلت هاي فسيل شده جلبك هاو گياهان و جانوران ميكروسكوپي و تك سلوليبه نام دياتومه تشكيل شده است، اطلاق ميشود
 
از نظر واژه شناسي، الفاظ دياتوميت ياخاكهاي دياتوميتي و كيزلور همگي كاربردداشته و شناخته شده هستند. مولر نيز نوعيخاك دياتوميتي است كه داراي رسهاي پلاستيكمي‌باشد. واژه تريپولي اغلب مترادفدياتوميت به كار مي‌رود ولي در واقعتريپولي نوعي رسوبات سيليكاتي بسيار ريزدانه است كه به عنوان ساينده كاربرد داردو منشا و بقاياي گياهي را ندارد. درمناطقي در ليبي و الجزاير (در نزديكي بندرتريپولي) به اشتباه به دياتوميت تريپوليگفته مي‌شود. همچنين به ندرت واژه ميرشامنيز براي توصيف دياتوميت استفاده شده كهدر حقيقت مير شام نوعي رس است كه اصلاًمنشا فسيلي دارد.
 
از نقطه نظر زمين شناسي اقتصادي، واژهدياتوميت به رسوباني از تجمع اسكلت سيليسيدياتومه‌ها اطلاق مي‌شود كه ضخامت كافيجهت استفاده داشته باشند و بيشتر دركمربندهاي افيوليتي رخنمون دارند.واژه‌هايديگري كه به تجمع بقاياي دياتومه‌هايداراي ناخالصي بيشتر هستند اطلاق مي‌شودعبارتند از: دياتوميت رس دار، رس دياتوميتدار و يا خاك دياتوميتي.
از نظر زمين شناسي و يا تجاري، واژهدياتوميت به تجمع رسوبات تجمعي تقريباًخالص از اسكلت موجودات ريزي به نامدياتومه اطلاق مي‌شود.
دياتومه ها موجودات تك سلولي بسيار ريزيهستند كه متعلق به خانواده جلبك‌هايدريائي باسيلاريوفيس (طلائي- قهوه اي) هستند. سلولهاي زنده دياتومه ها با پوششنازك و ژل مانندي كه اغلب رنگي قهوه‌ايدارد، پوشيده شده اند. تمركز بسيار زياددياتومه‌ها در آبهاي ساحلي به عنوان يكآلاينده آب عمل مي‌كند و در بعضي مواردباعث توليد اسيد داميك مي‌شود كه اسيديسمي است و بر سيستم عصبي جانوران اثر سوءداشته و مي‌تواند باعث مرگ آنها نيز بشود. رسوبات دياتوميتي معمولاً ريزدانه بوده وعمدتاً از سيليس بي شكل اپالي تشكيل شدهاست. همراه سيليس معمولاً مقدار كمي موادآلي، رس و ندرتاً رسوبات آتشفشاني نيزوجود دارد.
دياتوميت ممكن است علاوه بر ناخالصي هاداراي 15 تا 65 درصد آب به صورت آزاد، درساختمان خود باشد.
دياتوميت خالص خرد شونده و از نظر خصوصياتظاهري، شبيه به گچ است. دياتوميت اغلب بههمراه شيل، سيلت، سنگ آهك و ساير رس ها ميباشد. معمولاً به رنگ سفيد تا خاكستريديده مي شود. اندازة ذرات دياتوميت از 5تا 1000 ميكرومتر تغيير مي‌كند، ولياندازة غالب بين 50 تا 100 ميكرومتر است.
  
 موارد مصرف:
 
 
دياتوميت در سيمان:

افزودن خاكهاي دياتوميتي مولر به سيمانباعث افزايش مقاومت آن نسبت به آب دريامي‌شود. خاكهاي مولر در توليد سيمانهايمخصوص كه در ساخت سكوهاي نفتي درياييكاربرد دارند، استفاده مي‌شود. ميزان مصرفمولر در توليد سيمان قابل توجه نبوده واين بازار ساليانه فقط در حدود 5000 تنمواد دياتوميتي مصرف مي‌كند. دياتوميتهمچنين ممكن است بعنوان يك جذب كننده بهسيمان افزوده شود تا آب اضافي موجود درمخلوط را جذب كند. اين عمل باعث افزايشمقاومت سيمان شده و در عين حال سطح بيرونيصافتري را ايجاد مي‌كند.
 
 
عايق‌هاي صوتي

بطور كلي مواد عايقهاي حرارتي عايق‌هايخوبي در مقابل صوت نيز هستند. مواد متخلخلنظير دياتوميت عايق‌هاي موثري در برابرصوت هستند و باعث جذب امواج صوتي در فضايخالي موجود مي‌شوند. نحوه ساخت و فرايندتوليد عايق‌هاي صوتي معمولاً مهمتر از نوعمواد بكار رفته است.
ميزان مصرف دياتوميت در ساخت عايق‌هايحرارتي و صوتي در كشور آمريكا در حدود 4درصد كل تقاضا و برابر 24 هزار تن در سال 1993 بوده است.
اين ميزان مصرف در سال 1999 به 2 درصد كلتقاضا كاهش يافته و به حدود 15 هزار تنرسيده است. پيش بيني مي‌شود كه كلدياتوميت مصرفي در جهان براي اين كاربردخاص در حدود 200 الي 250 هزار تن در سالباشد.
بزرگترين بازار مصرف اروپاي غربي مي‌باشدكه عمدتاً مواد اوليه براي ساخت عايق‌هارا از كشور دانمارك وارد مي‌كند. بيش ازنيمي از توليد خاكهاي دياتوميتي دانماركدر صنايع توليد عايق‌ها و نسوزهايدياتوميتي مصرف مي‌شود.
 
 
بيشترين كاربرد دياتوميت به عنوان فيلتربراي جداسازي جامدات معلق در مايع ميباشد. در واقع بيش از 50 درصد از دياتوميترا به كار مي برند. كاربرد دياتوميت دراين بخش اغلب به عنوان صافي در صنايعمختلف فيلتراسيون از جمله کارخانه هايقند، فيلتر كردن داروها، نوشيدني الكلي،مايع شكر خام، آنتي بيوتيك ها، آبهايشهري، آب استخرها، آبميوه، سوخت هواپيمايجت و... مي باشد.
دومين مصرف عمده دياتوميت ها به عنوانپركننده در صنايع ساخت رنگ، كاغذسازي وساينده است. كاربرد دياتوميت به عنوانپركننده رنگ ها، جهت كنترل شفافيت و درخششرنگ مي باشد.

وجود تخلخل در دياتوميت ها باعث شده تا ازآن به عنوان عايق گرما و صدا استفادهگردد.
 
پودر دياتوميت به علت سطح آزاد زياد و حجمتوده اي كم مي تواند بيش از 2 برابر وزنخود آب جذب كند به خاطر اين خاصيت ازدياتوميت به عنوان جذب كننده آب در قاليشويي، حمل كننده هاي ضد آفت و همچنين درحمل و نقل مواد خطرناك مانند اسيدسولفوريك و اسيد فسفريك استفاده مي شود. به علت شباهت دياتوميت به سيليكات هاياپال اين ماده داراي سختي مناسبي جهتايجاد سايش ملايم بر روي سطوح فلزي ميباشد. دياتوميت در برخي موارد به عنوانمنبعي براي توليد سيليس به كار مي رود. ازديگر كاربردهاي دياتوميت مي توان بهتركيبات سرچوب كبريت، تركيبات الكترودهايجوشكاري، باتري سازي پايدار كننده موادمنفجره، ماده افزودني به گل حفاري، به
/ 4 نظر / 43 بازدید
مهران فره راز

با سلام. "راهنمای خرید نوت بوک" موضوع پست جدید وبلاگ منه. خوشحال می شم نظرتونو بدونم... مهران فره راز ایمیل من : Mehranf8398@yahoo.com وبلاگ من : www.Mehranfarahraz.persianblog.ir سایت من : www.Mehranfarahraz.4t.com

ميثم(سوته دلان)

سلام گفتی که تو را شوم مدار اندیشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند یک قطره‌ی خون است و هزار اندیشه قلم بر دست گرفتم ٬ خواستم بنگارم ٬ نگاشتم از صبر ٬ و نشسته‌ام در انتظارت ٬ پس تو ای بهترین به این انتظار پایان ده ...........................٬

Reza

اين وبلاگ درباره مهندسي عمران هستش يا دوستيابي ؟ نظرات سياسي هم كه ميديد ديگه لازم شد كه زيرابتونو بزنم

شايان ب

عالي بود. متشكر...