کفپوش های چوبی

 

 

نمودار تولید جهانی کفپوش لامینیت به میلیون متر مربع 1994-2004

 

درطی دوران این محصول، اولین مجموعه با 506 میلیون مترمربع بوده وبدنبال آن با 193میلیون مترمربع و 123میلیون مترمربع ودیگرکف پوشهای پارچه ای با13میلیون مترمربع وجوددارند. درطول سال 2004 فقط محصولات کف پوش قادربودندکه افزایش پیوسته ای درمصرف رانشان دهند که بدین ترتیب بقیه محصولات باکاهش مواجه شدند.سنگ وگرانیت نیزبه طورمساوی بازارشان رادرطول سال2004 ازدست داده اند. مصرف آنها تا 2%که 422 میلیون مترمربع بود کاهش یافت که به معنی کاهش 22% ازکل مصرف کفپوشها بوده است .ازسال 2001 وینیل مکان سومش را به کف پوشهای لمینیت واگذارکرد.درطول سال 2004 تقاضا برای وینیل تاحدود 2% و تا 203 میلیون مترمربع کاهش پیداکردکه 10.7% از بازار بود.

 

کف پوشهای لمینیت رشد زیادی رادرچند سال گذشته داشته ورکوردجدیدی درحدود 255 میلیون مترمربع درسال 2004 را ثبت کرده اند.برطبق رشد مصرف مطلوب ومیانگین رشد سالیانه به میزان 10%سهم بازار، کف پوشهای لمینیت افزایش یافته است.درمقایسه باسهم آنها درسال 2000 کمتراز10% بوده. سهم کف پوشهای لمینیت هم اکنون حدود 14% ثابت شده است.مصرف پارکت وچوب ماسیودرسال 2003 باتمایل زیادی مواجه شده است.به هر حال تقاضای بازاربرای آنهادرسال 2004 تا10% افزایش یافت وبه 100 میلیون مترمربع رسید.درنتیجه، اهمیت نسبی کف پوشهای چوبی افزایش یافت وبه بالاترین سطح در حدود 5.3% رسید و کفپوش لاستیکی به تدریج تا 28 میلیون مترمربع کاهش یافته وسهم بازار آنها به 1.5% رسید. درحالیکه کف پوشهای لاستیکی به سطح مصرف 37  میلیون مترمربع وسهم بازارحدود 2% رسیدند.مصرف تاحدودی افزایش یافت وهم اکنون به 0.7% ازکل یا 13میلیون مترمربع میرسد.

 

 

کف پوشهای لمینیت:

 

کف پوش لمینیت درحال حاضر بالاترین رشد را درصنایعی که با چوب  کار میکنددارد وبیش از130 تولید کننده صنعتی در25 کشوردرحال تولیدآنهاهستند. بدنبال چندین سال رشد درتولید کف پوش لمینیت درجهان که دارای میانگین رشد سالانه 38% دردهه گذشته بوده وتولیداین محصول درسال 2005 بارشد 11.6% رکوردجدید 815 میلیون مترمربع رانشان می دهد.

 

تولید کف پوشهای لمینیت اروپایی بعد از یک سال رشدکند دوباره افزایش یافته وبه10% رسیده واروپایی هارابه تولید بیش از 528 میلیون مترمربع ترغیب کرده است.بیشترین میزان رشد یکبار دیگردرآسیا درتولید کف پوشهای لمینیت درسال 2004 اتفاق افتاده وبه 189میلیون مترمربع رسید. باسخت کوشی چینی هاتولید کف پوشهای آسیایی همزمان بامقدار رشد سالانه میانگین که حدودا50% بیش از5سال گذشته است افزایش یافته . به هرحال تولید درآمریکای شمالی با8% رشد ورسیدن به 54 میلیون مترمربع دوباره شدت گرفته است. اروپا تاکنون درطی سال 2004 تولیدکننده اصلی بوده وباتولید 66% سهم خودرا درتولید کف پوشهای لمینیت درجهان مشخص کرده است.

 

برغم این سهم بازارسهم اروپا درطی سالهای گذشته کاهش یافته است واز82% درسال2000به 68% درسال2003 رسید، به عبارت دیگرآسیا بویژه چین به سرعت موقعیتشان رادر بازار کف پوشهای لمینیت از10% در سال2000 به 26%درسال 2004 ارتقا داده اند. سهم بازارآمریکا بین7% تا 8% متغیر است واکنون به نظرمیرسد دراین سطح ثابت شده است. درسطح منطقه ،آلمان یک تولیدکننده پیشرودر تولید کف پوشهای لمینیت شده است. علاوه براین آلمان قادربود تا سهمش رادر بازار به میزان 29% تابت کند. به هرحال چین به سرعت پیشروی میکند واهمیت زیادی دربازار بدست آورده است. سهم بازارچین دریکسال از19% به 23% رسیده است. این افزایش سهم درنتیجه کاهش یک درصدازسهم هرکدام از کشورهای بلژیک،آمریکای شمالی ولهستان  بدست آمده است. به عبارت دیگرچین با افزایش سهم 8% درسال در رتبه سوم قرارگرفته است.آمریکاوکانادا ازفرانسه سبقت گرفتند تا باسهم 7% رتبه چهارم را بدست آوردند. بلژیک ششمین تولیدکننده کف پوشهای لمینیت درجهان با سهم 5% است.لهستان وسوئیس هریک با 3% تولید جهانی درتعقیب بلژیک هستند وانگلیس فقط 2% ازسهم تولید جهانی را  داراست.

 

سهم نسبی کشورهای مختلف از تولید جهانی کفپوش های لامینت در سال2004

ویژگیها:

 

این نوع کفپوشها درابعاد وانواع واتصالات مختلف واشکال مختلف قابل تولید میباشند وامکان تولید این کفپوشها دررنگها وطرحهای بسیار متنوع ومختلف وجود دارد. در واقع ازنظرشکل ظاهری،طرح ونقش،رنگ هیچ گونه محدودیتی درتولیدآن وجود ندارد که این مزیت، بسیار با اهمیت است.

 

سبک بودن وراحتی حمل این نوع کفپوشها، همچنین سرعت نصب واز همه مهمتر امکان نصب آن بدون نیاز به افراد متخصص وتوسط خود مشتری ونیز ارزان بودن آن امتیازاتی است که باعث موفقیت هرچه بیشتر این محصول دربازار شده است.

 

علاقه به کارهای Dly(نصب توسط خود مشتری) بین اروپائیان وآمریکائیان نقش مهمی درتوسعه استفاده ازاین محصول داشته ودارد. بطوریکه بعنوان مثال طبق آمار موجود بیش از90% این نوع کفپوشها درسوئد توسط خود مشتریان نصب میشود.

 

ازدیگرویژگیهای این نوع کفپوشها این است که درهنگام نوسازی کف ساختمانها، احتیاجی به کندن کف پوش قبلی نیست واحتیاجی به چسب زدن آن به کفپوش قبلی هم نیست. پس میتوان درهزینه ونوسازی کف صرفه جویی کرد ونیز حتی کف قبلی رانیز درصورت نیاز حفظ کرد.

 

این کفپوشها قابلیت جمع کردن ودوباره نصب کردن وتعویض بخش آسیب دیده را به سرعت ودرحداقل زمان دارند.

 

تجدد ونوگرایی وتنوع در طرح ورنگ ونقش وطراحی این نوع کفپوشها شاید دربین سایر کفپوشها بی نظیر یا کم نظیر باشد.

 

انبارداری ونگهداری از این نوع کفپوشها آسان وکم هزینه است، همچنین حمل ونقل ونصب وسرویس آنها نیزکم هزینه وسان است. این موارد ازنظر فروشندگان ونصاب ها بسیار حائز اهمیت است و باعث ترجیح این نوع کفپوشهانسبت به سایرانواع کفپوشها مانند، چوبی(پارکت)،سنگ،سرامیک،موکت و000میشود.

 

اتفاقی که درسراسر جهان واز جمله ایران افتاده است وفروشندگان ونصاب ها این نوع کفپوشها را بخاطر مزایای فوق به خریداران توصیه می کنند.

 

بدلیل ویژگیهای مثبت ذکرشده دربالا مصرف وتولید این فرآورده درجهان باسرعت بسیار زیادی درحال افزایش است. البته قیمت این محصول دربازار جهانی سیری تقریبا نزولی دارد که طبیعی است.

 

موارد استفاده(کاربرد):

 

از کفپوشهای لامینت تقریبا می توان برای پوشش کف انواع ساختمانها استفاده کرد.پوشش کف منازل(سالن،اتاق های خواب،آشپزخانه و ...).لازم به ذکر است در ابتدای ورود این نوع کفپوشها به بازار آمریکا ، بیشتر به عنوان کفپوش آشپزخانه در منازل، کفپوش ساختمانهای اداری ،کفپوش ورزشگا هها و .... استفاده می شده است.

 

اما استفاده از این کفپوشها جهت پوشش کف مناطق  پر رفت وآمد مانند فروشگا هها، مدارس، دانشگاهها و ... توصیه نمی شود.

 

همچنین استفاده از این کفپوشها در خارج از ساختمانها نیز مرسوم نبوده و قابل استفاده نمی باشد. غیر از موارد فوق محدودیت خاصی جهت این نوع کفپوشها برای پوشش کف ساختمانهای مختلف وجود ندارد.

 

فروش:

 

/ 0 نظر / 164 بازدید